Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за ПУП-ИПРЗ за поземлени имоти по плана на зона СИЗ, гр. Ловеч

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за подробен устройствен план – индустриален план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за у.п.и ХХХ-59, у.п.и. ХV-58, у.п.и. XIV-59, у.п.и. XXXI-59 и у.п.и. XXXII-59 от кв. 9007, по плана на зона СИЗ, гр. Ловеч.

Възложители: „БАЛКАН“ АД

В 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Кмета на Община  Ловеч.

С проекта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

Корнелия Маринова

Кмет на Община Ловеч