Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за ПУП-ПР за поземлени имоти в местност „Айгърска бара“, по кадастралната карта на гр. Ловеч

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Ловеч, съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за подробен устройствен план – план за регулация(ПУП-ПР) за поземлени имоти с идентификатори 43952.68.3 и ПИ 43952.67.8, местност „Айгърска бара“, по кадастралната карта на гр. Ловеч, обособени в у.п.и. I-3 в кадастрален район 68 и у.п.и. I-8 в кадастрален район 67 в местността „Айгърска бара“.

Възложител: „ГРИЙН ПИН ЕНЕРДЖИ“ ООД

В 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Кмета на Община Ловеч.

С проекта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

За Кмет на Община Ловеч

ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ

Заместник-кмет на Община Ловеч,

съгласно Заповед № З-1345/08.08.2023 г.

на Кмета на Община Ловеч