Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за ПУП-ПРЗ за у.п.и. I и у.п.и. II-584, 585 от кв. 6 по плана на село Александрово, община Ловеч

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за у.п.и. I и у.п.и. II-584, 585 от кв. 6 по плана на село Александрово, община Ловеч, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 0299.381.583 и 0299.381.584 по Кадастралната карта на село Александрово, община Ловеч.

Възложители: Мариета И. Ангелова, Валентина А. Иванова-Горанова и Вероника А. Иванова

В 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Кмета на Община Ловеч.

С проекта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

Корнелия Маринова

Кмет на Община Ловеч