Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 67948.500.21 и ПИ 67948.500.804 по плана на новообразуваните имоти на местност „Разсадника", село Соколово, община Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Ловеч, съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 67948.500.21 и ПИ 67948.500.804 по плана на новообразуваните имоти на местност „Разсадника", село Соколово, община Ловеч.

Възложител: Димитър С. Богданов

В 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл.: 131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Кмета на Община Ловеч. С проекта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 220.

 

 

СТРАЦИМИР ПЕТКОВ

Кмет на Община Ловеч