Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за ПУП-ПРЗ за поземлени имоти по кадастралната карта на гр. Ловеч, местност. „Музговото“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Ловеч, съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 43952.53.21, 43952.53.22, 43952.53.23 и 43952.53.24 по кадастралната карта на гр. Ловеч, местност. „Музговото“, по плана на Северна индустриална зона (СИЗ), гр. Ловеч.

Възложител: "ГЕРА - 2000" ЕООД

В 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Кмета на Община  Ловеч.

С проекта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч