Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за ПУП-ПРЗ за у.п.и. I-422 и у.п.и. II-654 от кв. 35 по плана на с. Горно Павликене, общ. Ловеч

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Ловеч, съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулирани поземлени имоти (у.п.и.) I-422 и у.п.и. II-654 от кв. 35 по плана на с. Горно Павликене, общ. Ловеч.

Възложител: Ралица Р. Лозанова

В 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Кмета на Община  Ловеч.

С проекта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

За Кмет на Община Ловеч,

съгласно Заповед № З-1255/21.10.2021 г.

на кмета на Община Ловеч,

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч