Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за ПУП-ПРЗ за у.п.и. IV, кв. 110 по плана на село Деветаки, община Ловеч

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Ловеч, съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за подробен устройствен план – – план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за у.п.и. IV, кв. 110 по плана на село Деветаки, община Ловеч, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20420.461.622 по Кадастралната карта на село Деветаки, община Ловеч, с който се цели да се смени отреждането на у.п.и. IV, кв. 110 „За фотоволтаична електрическа централа“ без да се променят границите на имота.

Възложител: Мая П. Василева.

В 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Кмета на Община Ловеч.

С проекта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

Корнелия Маринова

Кмет на Община Ловеч