Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.521.352, местност „Бабаковец“, землище на гр. Ловеч

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване(ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) 43952.521.352, местност „Бабаковец“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Бабаковец“, землище на гр. Ловеч.

Възложител: Иван Т. Иванов

В 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Кмета на Община  Ловеч.

С проекта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч

За Кмет на Община Ловеч,

съгласно Заповед № З-404/23.02.2022 г.

на кмета на Община Ловеч