Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.556.222, местност „Стратеш“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Стратеш“, землището на гр. Ловеч

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване(ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) 43952.556.222, местност „Стратеш“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Стратеш“, землището на гр. Ловеч.

Възложител: Тихомир П. Цанков

В 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Кмета на Община  Ловеч.

С проекта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

Корнелия Маринова

Кмет на Община Ловеч