Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за у.п.и. III-379, у.п.и. V-374, у.п.и. VI-374 и у.п.и. Х-375, кв. 47 по плана на село Слатина, община Ловеч

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Ловеч, съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за подробен устройствен план – – план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за у.п.и. III-379, у.п.и. V-374, у.п.и. VI-374 и у.п.и. Х-375, кв. 47 по плана на село Слатина, община Ловеч, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 67218.160.991 и ПИ 67218.160.374 по Кадастралната карта на село Слатина, община Ловеч, с който се цели да се смени отреждането на у.п.и. V-374, кв. 47 „За фотоволтаична централа“ без да се променят границите на имота.

Възложител: Даринка И. Костадинова, Павел И. Петров и Община Ловеч

В 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Кмета на Община Ловеч.

С проекта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

Корнелия Маринова

Кмет на Община Ловеч