Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление за изработване на на проект за ПУП-ПР за У.П.И. по плана на с. Стефаново, Община Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-431/17.03.2021 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за:

Изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за у.п.и. VIII и у.п.и. IX от кв. 16 по плана на село Стефаново, община Ловеч.

 

Корнелия Маринова

Кмет на Община Ловеч