Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обявление за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на гр. Ловеч, зона ЦГЧ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 136, ал. 1 по реда на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава, че с Решение №183/27.08.2020 г. на Общински съвет Ловеч е разрешено:

Изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и  застрояване(ПУП-ПРЗ) за у.п.и. IV-1748 от кв. 156 по плана на гр. Ловеч, зона ЦГЧ.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Ловеч на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от нейното съобщаване чрез Общински съвет Ловеч.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч