Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Обявление за изработване на проект за ПУП-ПП по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе” в землището на гр. Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава, че с Решение №215/29.10.2020 г. на Общински съвет Ловеч е разрешено:

Изработване на проект за подробен устройствен план –парцеларен план извън границите на урбанизирана територия (ПУП- ПП) на техническата инфраструктура за трасе на довеждаща инфраструктура-водопроводно отклонение за водоснабдяване на 9 броя поземлени имоти по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе” в землището на гр. Ловеч, община Ловеч.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

 

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ,

съгласно Заповед № З-1783/02.11.2020 г.

на кмета на Община Ловеч,

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч