Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Обявление за изработване на проект за ПУП-ПР и промяна на предназначението на земеделска земя от ОПФ в с. Александрово, община Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава, че с Решение №200/24.09.2020 г. на Общински съвет Ловеч е разрешено:

Изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) и промяна на предназначението на земеделска земя от общински поземлен фонд, поземлен имот с идентификатор 00299.28.91 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Александрово, община Ловеч, в размер на 6350 квадратни метра за неземеделски нужди за обособяване на нов терен за мюсюлмански гробищен парк.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч