Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Обявление за изработване на проект за ПУП-ПРЗ по кадастралната карта на гр. Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава, че с Решение №214/29.10.2020 г. на Общински съвет Ловеч е разрешено:

Изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 43952.4.161 по кадастралната карта на гр. Ловеч с трайно предназначение на територията-земеделска и начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

 

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ,

съгласно Заповед № З-1783/02.11.2020 г.

на кмета на Община Ловеч,

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч