Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обявление за изработване на проект за ПУП-ПС и ПУП-ПП за трасе на кабелна захранваща линия в с. Александрово, Община Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава, че с Решение №196/27.08.2020 г. на Общински съвет Ловеч е разрешено:

1. Изработване на проект за подробен устройствен план на техническата инфраструктура със следните части:

1.1. Подробен устройствен план – план схема в урбанизирана територия (ПУП-ПС).

1.2. Подробен устройствен план – парцеларен план извън границите на урбанизирана територия (ПУП-ПП).

„За трасе на кабелна захранваща линия, представляваща отклонение за присъединяване на строеж – стационарна контролна точка СКТ № 1085, част от ТОЛ системата към общи мрежи на техническата инфраструктура за изграждане на подземна кабелна захранваща линия НН 1 kV в село Александрово, община Ловеч и землището му“, като самостоятелна съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за обект „Изграждане на подземна кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №185 на Път III-301 „Александрово-Левски“ км 26+950, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на базата на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса под 3.5 тона. (електронна винетка)“.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч