Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обявление за изработване на проект за ПУП-ПЗ по плана на новообразуваните имоти на местност „Бабаковец” в землището на гр. Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава, че с Решение №180/27.08.2020 г. на Общински съвет Ловеч е разрешено:

Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване(ПУП-ПЗ)  за ПИ с идентификатор 43952.523.373 по плана на новообразуваните имоти на местност „Бабаковец” в землището на гр. Ловеч.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч