Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обявление за изработване на ПУП-ПП за Електрозахранване на промишлени сгради в землището на гр. Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава, че с Решение №182/27.08.2020 г. на Общински съвет Ловеч е разрешено:

Изработване на проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за „Електрозахранване на промишлени сгради в поземлен имот с идентификатор 43952.518.362 по кадастралната карта на град Ловеч в землище на град Ловеч“.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч