Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за извършена проверка във връзка с отстъпено право на строеж

ДО

Н-ЦИ НА

СТЕФАН ДРАГАНОВ КОЛЕВ

 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

При извършена проверка от комисия назначена със Заповеди №№З-594/18.04.2019 г. и З-867/23.05.2023 г. на Кмета на Община Ловеч, на новообразуван имот с идентификатор 67948.500.113 по плана на новообразуваните имоти на местност " Еленджик ", с. Соколово, oбщина Ловеч, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 67948.500.113 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Соколово, община Ловеч, във връзка с отстъпено право на строеж отразено в разписен лист към ПУП-ПРЗ на с.Соколово, област Ловеч и кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Соколово, община Ловеч, се установи, че на място не е налично застрояване.

По сега действащите правни норми, съгласно разпоредбите на чл.67 от Закона за собствеността, правото да се построи сграда върху чужда земя се погасява в полза на собственика на земята по давност, ако не се упражни в продължение на 5 години.                    

Имайки предвид гореизложеното и съгласно чл. 67 от Закона за собствеността, да се счита за погасено по давност правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 67948.500.113 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Соколово, в полза на собственика на земята - Община Ловеч.З

а справки и допълнителна информация - на тел. 068/688264.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА                                                                                 

Кмет на Община Ловеч