Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за направена поправка на виза от Главния архитект на Община Ловеч за проучване и проектиране на обект: „Гараж (допълващо застояване)“ като се променя в „Гараж (допълващо застояване) по източна имотна граница“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община  Ловеч, съобщава на заинтересуваните лица, че е направена поправка на виза от Главния архитект на Община Ловеч за проучване и проектиране на обект:

„Гараж (допълващо застояване)като се променя в „Гараж (допълващо застояване) по източна имотна граница“.

Местонахождение: Поземлен имот с идентификатор 43952.513.9571, УПИ VII-9571 от кв. 137 по плана на зона „Декисан“, гр. Ловеч, Община Ловеч.

Възложител: Цветослав Пачевски

В 14 дневен срок от получаване на съобщението, на основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, чрез кмета на Община Ловеч до Административен съд гр. Ловеч.

 

арх. Ралица Маринова

гл. архитект на Община Ловеч