Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление за одобрен проект на ПУП-ПЗ по плана на новобразуваните имоти но местност „Бабаковец“ в землището на гр. Ловеч

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че със Заповед № З-1975/01.12.2020 г. на кмета на Община Ловеч е одобрен проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот (ПИ) 43952.523.373 по плана на новобразуваните имоти но местност „Бабаковец“ в землището на гр. Ловеч.

В 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ, могат да обжалват заповедта пред Административен съд – Ловеч чрез кмета на Община Ловеч.

С проекта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

Корнелия Маринова

Кмет на Община Ловеч