Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за одобрен проект за частично изменение на Общия устройствен план на гр. Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

На основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава, че с Решение № 38/28.12.2023 г. на Общински съвет - Ловеч е одобрен:

Проект за частично изменение на Общия устройствен план на гр. Ловеч за ПИ 43952.511.140, ПИ 43952.511.150 (образуван от бившите ПИ 43952.511.139, ПИ 4395.511.141, ПИ 4395.511.142 и ПИ 43952.511.143) и ПИ 43952.511.206, УПИ1-140,195 и УПИIII-206 от кв. 2 по плана на Ж.К. „Младост", гр. Ловеч, Община Ловеч

В 30-дневен срок от датата на обнародване на съобщението в Държавен вестник на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в Административен съд - Ловеч чрез Общински съвет - Ловеч.

 

ИНЖ. ПЕТЪР МАРИНОВ

съгласно Заповед № З-1911/21.11.2023 г.

Заместник-кмет на Община Ловеч