Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за одобрен проект за изменение на подробен устройствен план за УПИ IX-3 Х-2 от кв. 7 по плана на ИПЗ, гр. Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № З-440/25.03.2024 г. на Кмета на Община Ловеч е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план за УПИ IX-3 Х-2 от кв. 7 по плана на ИПЗ, гр. Ловеч.

В 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ, могат да обжалват заповедта пред Административен съд - Ловеч чрез Кмета на Община Ловеч.

С посочените документи, проект и заповед, може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 220.

 

 

ЗА КМЕТ

Съгл. Заповед № З-434/21.03.2024 г.

На Кмета на Община Ловеч

Д-Р АЛДИН НАЧКОВ

Заместник-кмет на Община Ловеч