Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление за одобрен проект за ПУП-ПП на техническата инфраструктура за трасе на довеждаща инфраструктура-водопроводно отклонение за водоснабдяване на поземлен имот в местност „Липака” в землището на гр. Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава, че е обнародвано в Държавен вестник – (ДВ бр. 2/07.01.2022 г. на стр. 157, т. 7) обявление на Решение № 524/25.11.2021 г.  на Общински съвет – Ловеч, с което е одобрен:

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план извън границите на урбанизирана територия (ПУП- ПП) на техническата инфраструктура за трасе на довеждаща инфраструктура-водопроводно отклонение за водоснабдяване на поземлен имот 43952.517.92 по плана на новообразуваните имоти на местност „Липака” в землището на гр. Ловеч, община Ловеч.

В 30-дневен срок от датата на обнародване на съобщението в Държавен вестник на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в Административен съд – Ловеч чрез Общински съвет – Ловеч.

Проектът и Решение № 524/25.11.2021 г. са на разположение за разглеждане и справки от заинтересуваните лица в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч