Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлени имоти по Кадастралната карта на гр. Ловеч, местността „Полето“, за неземеделски нужди и разширение на гробищен парк „Скобелевско шосе“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава, че е обнародвано в Държавен вестник – (ДВ бр. 45/17.06.2022 г. на стр. 41, т. 5) обявление на Решение № 636/26.05.2022 г. на Общински съвет – Ловеч, с което е одобрен:

Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 43952.74.1, 43952.75.6, 43952.75.32 и 43952.76.8 и на част от поземлени имоти с идентификатори 43952.74.3, 43952.75.7, 43952.75.8, 43952.75.9, 43952.75.10 и 43952.75.104 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, местността „Полето“, за неземеделски нужди и разширение на гробищен парк „Скобелевско шосе“ - ПИ с идентификатор 43952.75.103.

В 30-дневен срок от датата на обнародване на съобщението в Държавен вестник на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в Административен съд – Ловеч чрез Общински съвет – Ловеч.

Проектът и Решение № 636/26.05.2022 г. са на разположение за разглеждане и справки от заинтересуваните лица в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч