Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за одобрен ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.537.97, местност „Синан Тепе", гр. Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че със Заповед № 3- 108/17.01.2024 г. на Кмета на Община Ловеч е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) 43952.537.97, местност „Синан Тепе" по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан Тепе", гр. Ловеч.

В 14-дневен срок от датата на обявлението, на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ, могат да обжалват заповедта пред Административен съд - Ловеч чрез Кмета на Община Ловеч.

С проекта и заповедта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 220.

 

СТРАЦИМИР ПЕТКОВ

Кмет на Община Ловеч