Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за одобрен ПУП- ПП на техническата инфраструктура за трасе на довеждаща инфраструктура-водопроводно трасе за съществуваща бензиностанция в местност „Юртулука, с. Малиново, Община Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава, че е обнародвано в Държавен вестник – (ДВ бр. 103/24.12.2022 г. на стр. 189) обявление на Решение № 772/30.11.2022 г. на Общински съвет – Ловеч, с което е одобрен:

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план извън границите на урбанизирана територия (ПУП- ПП) на техническата инфраструктура за трасе на довеждаща инфраструктура-водопроводно трасе за съществуваща бензиностанция, намираща се в ПИ с идентификатор 46396.2.2 по КККР на с. Малиново, местност „Юртулука“.

В 30-дневен срок от датата на обнародване на съобщението в Държавен вестник на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в Административен съд – Ловеч чрез Общински съвет – Ловеч.

Проектът и Решение № 772/30.11.2022 г. са на разположение за разглеждане и справки от заинтересуваните лица в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч