Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИI, кв. 193 по плана на село Баховица, община Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Ловеч, съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 122, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че със Заповед № З-403/19.03.2024 г. на Кмета на Община Ловеч е одобрено изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I, кв. 193 по плана на село Баховица, община Ловеч.

Възложители: "ВК ЕДИНСТВО" БАХОВИЦА", ЕИК 820163856 и "ФЕНИКС ТРАНС СПЕД" ЕООД, ЕИК 204530181.

В 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ, могат да обжалват заповедта пред Административен съд - Ловеч чрез Кмета на Община Ловеч.

С проекта и заповедта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 220