Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА СЛУЖИТЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“ И „ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ“ ПО ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ В ГР.ЛОВЕЧ“

                            

            

ОБЯВЛЕНИЕ

ПОДБОР НА СЛУЖИТЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

„ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“ 

И „ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ“ ПО ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ В ГР.ЛОВЕЧ“

 

В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.019-0012 – C02 от 24.02.2020 г., за реализацията на Проект “Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр.Ловеч“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ - Компонент 1.

ОБЩИНА ЛОВЕЧ:

Обявява подбор за свободни длъжности в социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ и „Преходно жилище“ за деца от 15 до 18 годишна възраст

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ И ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длъжност за социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“:

  Логопед – 1 щ.бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висше образование: Логопедия, педагог с втора специалност или допълнителна проф. квалификация по логопедия, психолог или социален работник с допълнителна професионална квалификация по „логопедия“.

Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква. 

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността: умения за общуване с деца и лица с увреждания; умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите; умения за подкрепа и овластяване на клиентите.
Основни задължения на длъжността: Извършва ефективна превенция, диагностика, терапия и консултации по отношение на комуникативните нарушения. Извършва ранно оценяване на цялостното развитие на децата за установяване на потребностите, превенция на обучителните трудности, оценяване на речевите и езиковите особености. Обезпечава провеждането на речевата и говорната рехабилитация на ползвателите на услугата.

Място на изпълнение на длъжността: социална услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ с адрес: гр. Ловеч, ж. к. „Здравец“ № 41, ет. 1

 

Длъжност за социалната услуга „Преходно жилище“ за деца  от 15 до 18 годишна възраст:

 Социален работник  - 0,5 щ.бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висше образование: Социални дейности

Професионален опит (продължителност и вид): минимум 1 година по специалността.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността: умения за общуване с деца и лица с увреждания; компетентност свързана с познаване и прилагане на нормативната уредба в сферата на социалните услуги; умение за идентифициране и задоволяване индивидуалните

потребности на децата и младежите.
Основни задължения на длъжността:  оказва подкрепа и грижа на децата, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции и НПО, установяване и поддържане на връзка със семейства и близки

Място на изпълнение на длъжността: социална услуга „Преходно жилище“ с адрес: гр. Ловеч, ж.к. Здравец № 41, ет. 2

Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване.

 

Форма на назначаване: трудово правоотношение, за срока на проекта.

 

Необходими документи:

5.1. Заявление (по образец);

5.2. Автобиография (по образец);

5.3. Копие от документ за завършено образование;

5.4. Копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие);

5.5. Копие на трудова или служебна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионалния опит;

5.6. Копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност или копие на диплома за часовете по информатика, информационни технологии (за длъжностите, за които се изисква);

5.7. Декларация за обработка на лични данни (по образец);

5.8. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец);

 

Място на подаване: Документите се подават лично, чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в сградата на Община Ловеч, адрес: ул. „Търговска“ № 22, ет. 3 ст. 307.

Срок за подаване на документите: Документите се подават от 30.12.2020 г. до 06.01.2021 г. включително.

Важно: При кандидатстване за повече от една длъжност се представят отделни комплекти с документи.

В рамките на срока за подаване на документи, кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за позицията, за която кандидатстват, в сградата на Община Ловеч, ет. 3, стая 307.

За допълнителни въпроси: 068/ 688 389; 068/ 688 230

Документите по образец се получават на адрес: гр. Ловеч, ул.“Търговска“ № 22, ет.3, ст.307 или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Ловеч.

 

 

Приложения:

Заявление (по образец);

Автобиография (по образец);

Декларация за обработка на лични данни (по образец);

Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец);