Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за Провеждане на открит конкурс за подаване на оферти от кандидати, които желаят да осъществят дейността: "Маркиране на дървесина на корен за ЛФ 2024 г. в горски територии - собственост на Община Ловеч - Обект № 2401-М

Провеждане на открит конкурс за подаване на оферти от кандидати, които желаят да осъществят дейността: "Маркиране на дървесина на корен за ЛФ 2024 г. в горски територии - собственост на Община Ловеч - Обект № 2401-М и изготвяне на съпровождащата документация/сортиментни ведомости, карнет-опис, технологичен план/.