Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за провеждане на Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот - помещение с площ 30 кв. м, находящо се на I-ви етаж в сграда в общински поземлен имот по КККР на с. Хлевене

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Със заповед №З-903/07.06.2024 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 26.06.2024 г. от 14:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот, представляващ: помещение с площ 30 кв. м, находящо се на I-ви етаж в сграда с идентификатор 77311.500.101.1, брой етажи 2, разположена в общински поземлен имот с идентификатор 77311.500.101 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хлевене, община Ловеч, с адрес: с. Хлевене, община Ловеч, ул. „Марангозка“ №1, актувана с АЧОС №56864/19.12.2023 г., за извършване на ремонти и битови услуги.

Начална тръжна месечна наемна цена: 43,00 (четиридесет и три) лева без ДДС.

Депозит за участие: 200,00 (двеста) лева, който се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите“ или по банкова сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424, BIC FINVBGSF. За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок. 

  Право на участие имат физически и юридически лица.

Цената на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) лева с включен ДДС, която се закупува от касата, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите“ в сградата на Община Ловеч.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за участие до 16:00 ч. на 25.06.2024 г.

При явяване на публичния търг само на един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 28.06.2024 г. от 14:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация при същите условия, като крайния срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие е до 16:00 ч. на 27.06.2024 г.

За допълнителна информация и справки тел. 068/688 264 или в стая 331 в сградата на Община Ловеч.