Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

На основание Заповеди №№ З-2092/28.11.2022 г. и З-2093/28.11.2022 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решения №№ 604/31.03.2022 г. и 739/27.10.2022 г. на Общински съвет-Ловеч, в заседателната зала на Община Ловеч ще се проведат на 19.12.2022 г., публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва:

Публичен търг №1 от 13:00 часа – за продажба на поземлен имот с идентификатор 69523.524.727 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радювене, община Ловеч, с площ 1783 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, ведно с построената върху имота сграда с идентификатор 69523.524.727.1, със застроена площ 126 кв.м, едноетажна; предназначение: сграда за битови услуги – бивша баня, актуван с АЧОС №53170/11.04.2011 г.

Начална тръжна цена 25 380,00 (двадесет и пет хиляди триста и осемдесет) лева без включен ДДС, в т.ч. земя – 13 200,00 лева и сграда – 12 180,00 лева и депозитна вноска за участие 2 540,00 (две хиляди петстотин и четиридесет) лева.

Публичен търг №2 от 14:00 часа - за продажба на поземлен имот с идентификатор 43952.515.387 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, адрес на поземления имот: гр. Ловеч, ул. „Никола Цвятков“ № 5, с площ 200 (двеста) кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване по кадастралната карта: ниско застрояване (до 10 м), а съгласно ПУП-ПРЗ на гр.Ловеч с отреждане - „За обществени сгради“, с неуредени регулационни отношения, ведно с попадащата върху имота сграда с идентификатор 43952.515.387.2, със застроена площ: 91 кв. м, брой етажи: 2, предназначение: административна, делова сграда (незавършено строителство), актуван с АЧОС №56408/15.11.2022 г.

Начална тръжна цена 42 200,00 (четиридесет и две хиляди и двеста) лева без включен ДДС, в т. ч.: земя – 6 300,00 лв.; сграда  – 35 900,00 лв. и депозитна вноска за участие 4 300,00 (четири хиляди и триста) лева.

Депозитната вноска за участие се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Право на участие имат юридически и физически лица.      

Цена на тръжната документация е 240,00 лева с включен ДДС. За всеки имот се закупува и участва с отделна тръжна документация.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичните търгове е до 16:00 часа на 16.12.2022 г.

В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторни публични търгове на 21.12.2022 г. в заседателната зала на Община Ловеч, със същите часове  и при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторните публични търгове е до 16:00 часа на 20.12.2022 г.

Публичните търгове се провеждат по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

Оглед на имотите, предмет на публичните търгове, може да се извършва до предхождащия търговете работен ден. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688264.

 

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч