Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Обявление за провеждане на търгове

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание Заповед № 1100/02.08.2017 г. на Кмета на Община Ловеч, ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и ливади от ОПФ в землищата на Община Ловеч за срок от една стопанска година - 2017/2018 година.

Обект на публичните търгове са земеделски земи (пасища и ливади) от ОПФ, описани в Приложение № 1 към заповедта по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална тръжна цена и размер на депозита.

За всеки имот се провежда отделен търг по ред, следващ тяхната последователност в Приложение № 1, по землища, при следния график:       

Населено място

Първа дата

Втора дата

Час

Място на        провеждане

с. Александрово

24.08.2017 г.

31.08.2017 г.

09:00 ч.

Заседателна зала

с. Баховица

24.08.2017 г.

31.08.2017 г.

10:00 ч.

Заседателна зала

с. Брестово

24.08.2017 г.

31.08.2017 г.

11:00 ч.

Заседателна зала

с. Българене

24.08.2017 г.

31.08.2017 г.

 11:30 ч.

Заседателна зала

с. Деветаки

24.08.2017 г.

31.08.2017 г.

13:00 ч.

Заседателна зала

с. Дъбрава

24.08.2017 г.

31.08.2017 г.

13:30 ч.

Заседателна зала

с. Къкрина

24.08.2017 г.

31.08.2017 г.

14:00 ч.

Заседателна зала

с. Лисец

24.08.2017 г.

31.08.2017 г.

14:30 ч.

Заседателна зала

с. Прелом

24.08.2017 г.

31.08.2017 г.

15:30 ч.

Заседателна зала

с. Пресяка

24.08.2017 г.

31.08.2017 г.

16:30 ч.

Заседателна зала

с. Стефаново

25.08.2017 г.

01.09.2017 г.

09:30 ч.

Заседателна зала

с. Тепава

25.08.2017 г.

01.09.2017 г.

10:00 ч.

Заседателна зала

с. Чавдарци

25.08.2017 г.

01.09.2017 г.

10:30 ч.

Заседателна зала

 

Началната тръжна наемна цена и размера на депозита за участие в търга за всеки имот поотделно е в размер, посочен в колони 10 и 11 на Приложение № 1 към Заповед № 1100/ 02.08.2017 г. на Кмета на Община Ловеч. Размерът на депозита се внася за всеки имот поотделно и се заплаща на касата в ЦУИГ в сградата на Община Ловеч.          

3. Право да кандидатстват имат физически и юридически лица, които са:

3.1.  регистрирани като земеделски производители/стопани;

3.2.  собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

3.3. нямат парични задължения към Община Ловеч;

3.4. нямат неизплатени суми по чл. 34, ал. 6; чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, в частта за земи собственост на Община Ловеч и чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ;

3.5. нямат прекратени договори за ползване на земи от ОПФ, поради неиздължаване на парични задължения по тях или поради неизпълнени клаузи по сключени договори.

Участниците в търговете подават ценово предложение за всеки имот поотделно, като могат да участват за повече от един имот в различните землища.

Начин и срок на плащане – еднократно, при сключването на договора.

Цената на тръжната документация за всяко землище е в размер на 50.00 (петдесет) лева, без ДДС. Документацията се закупува на касата в ЦУИГ в общинската администрация.    

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за участие е до 16:00 часа на предхождащия търга работен ден в касата на Общината, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите” ( ЦУИГ ).

При явяване на публичния търг на един кандидат или не са допуснати до участие поне двама кандидати с редовни документи за всеки имот, ще се проведе повторен публичен търг на посочените в таблицата от настоящото обявление втора дата, час и място на провеждане, при същите условия.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за повторен публичен търг е до 16:00 часа на предхождащия търга работен ден в касата на Община Ловеч.

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация, която се закупува от „Центъра за услуги и информация на гражданите” в Община Ловеч.

Допълнителна информация за процедурата на тел. 068/688228 или в „Центъра за услуги и информация на гражданите” в Община Ловеч.