Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обявление за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект № 6, попадащ в общински горски имот с идентификатор 34093.122.14 по кадастралната карта на с. Йоглав, Община Ловеч

На основание Заповед № 1012/17.07.2017 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение № 407/27.04.2017 г. на Общински съвет – Ловеч и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 112,  ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 1, чл. 50, т. 4, чл. 55, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и чл. 56, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, ще се проведе на 02.08.2017 г. от 13:30 часа в заседателната зала в сградата на общинската администрация търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект № 6, включващ отдели, както следва: отдел 318, подотдел „с“ по ЛУП от 2015 г., попадащ в общински горски имот с идентификатор 34093.122.14 по кадастралната карта на с. Йоглав, Община Ловеч.

Начална тръжна цена – 7222 /седем хиляди двеста двадесет и два / лева без включен ДДС, формирана по категории дървесина.

Стъпка за наддаване – 216.66 /двеста и шестнадесет и 0.66/ лева, представлява 3% от началната цена на обекта, без ДДС.

Гаранцията за участие е в размер на 5% от началната цена на обекта и се представя като парична сума в размер на 361.10 /триста шестдесет и един и 0.10/ лева, вносима по банков път по посочена банкова сметка на Община Ловеч.

Допускат се до участие физически лица, сключили договор с лице вписано в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите за дейността добив на дървесина, както и търговци регистрирани в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите и притежаващи удостоверение за регистрация за дейността добив на дървесина, съгласно чл. 52, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти.

Цена на тръжната документация за Обект № 6 е 50.00 лева без ДДС. Същата се закупува в касата на Община Ловеч, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите“ всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:00 ч. от 18.07.2017 г. до 01.08.2017 г.

Място и срок за подаване на документите за участие: Всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:00 ч. от 18.07.2017 г. до 01.08.2017 г. в „Центъра за услуги и информация на гражданите“ в сградата на Община Ловеч.

Оглед на обекта – предмет на продажбата, може да се извърши срещу документ за закупена тръжна документация, всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:00 ч. от 18.07.2017 г. до 01.08.2017г. Разходите за огледа са за сметка на кандидата.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688306, 068/688312. Лице за контакт: инж. Илиян Хинков – Ръководител общинска горска структура – GSM 0884 70 40 08

(  Отмяна заповеди № 946 от 07.07.2017 г.  за откриване на процедура - търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обекти № 6. Отменя се графикът за провеждане на процедури по Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти, утвърден на 07.07.2017 г. от Кмета на Община Ловеч. )