Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за публичени търгове

На основание Заповеди № 982/13.06.2016 г., № 983/13.06.2016 г., № 984/13.06.2016 г., № 985/13.06.2016 г. и № 986/13.06.2016 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решение № 917/26.03.2015 г. на Общински съвет – Ловеч на 04.07.2016 г. в заседателната зала ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 20 (двадесет) години на земеделски земи – частна общинска собственост за създаване и отглеждане на трайни насаждения.