Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ ЗА ИМОТ В ЙОГЛАВ

Със заповед №З-1397/22.08.2023 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 11.09.2023 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот – публична общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 34093.25.13 по кадастралната карта кадастралните регистри на с. Йоглав, община Ловеч, местност Умника, с площ 16 200 кв. м, съгласно АПОС №52996/18.10.2010 г., по скица №15-723110/05.07.2023 г. на СГКК-гр. Ловеч с площ 16 199 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, ведно с попадащия в имота водоизточник за добив на подземни води от незащитено подземно водно тяло BG1G0000Qa1019-Порови води в Кватернера-р. Осъм – шахтов кладенец „ШК-1-Авис-Йоглав“.

Начална тръжна месечна наемна цена: 89,00 (осемдесет и девет) лева без ДДС.

Депозит за участие: 200,00 (двеста) лева, който се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите“ или по банкова сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424, BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.    

Право на участие имат еднолични търговци и юридически лица.                                                                                                                                       

Цената на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) лева с включен ДДС, която се закупува от касата, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите“ в сградата на Община Ловеч.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за участие до 16:00 ч. на 08.09.2023 г.

При явяване на публичния търг само на един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 13.09.2023 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация при същите условия, като крайния срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие е до 16:00 ч. на 12.09.2023 г.

За допълнителна информация и справки тел. 068/688 264 или в стая 331 в сградата на Община Ловеч.