Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за търг на обект на Покрит мост

Със заповед №З-2138/02.12.2022 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 21.12.2022 г. от 15:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот-публична общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.515.1.1.12 , намиращ се на етаж 1 в сграда №1 (Покрит мост над река Осъм) с идентификатор 43952.515.1.1, разположена в поземлени имоти с идентификатори 43952.514.83, 43952.514.85, 43952.515.1 и 43952.515.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, с площ  на самостоятелния обект 15 кв. м, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 43952.515.1.1.14 и 43952.515.1.1.19, под обекта: няма, над обекта: няма, находящ се на ул. „Мостова“, гр. Ловеч, актуван с АПОС №54995/20.11.2017 година.

Самостоятелният обект да се ползва за практикуване и демонстрации на художествени занаяти и приложни изкуства (занаятчийска работилница).

Начална тръжна месечна наемна цена: 49,00 (четиридесет и девет) лева без ДДС.

Депозит за участие: 100,00 (сто) лева.

Право на участие имат физически лица, които притежават майсторски свидетелства за практикуване на художествени занаяти.                                                                                                                                   

Цената на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) лева с включен ДДС.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за участие до 16:00 ч. на 20.12.2022 г. в касата, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите“ в сградата на Община Ловеч.

При явяване на публичния търг само на един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 23.12.2022 г. от 15:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация при същите условия, като крайния срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие е до 16:00 ч. на 22.12.2022 г.

За допълнителна информация и справки тел. 068/688 264 или в стая 331 в сградата на Община Ловеч.