Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ РИЕ VII-16-II

Със заповед №З-494/21.03.2023 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 10.04.2023 г. от 15:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на общински терен – позиция VII-16-II, с площ 2 кв. м, находящ се в у.п.и. I, кв. 16 по плана на гр. Ловеч, попадащ в поземлен имот с идентификатор 43952.506.160 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, за разполагане на конструкция за реклама – РИЕ-билборд, оказан в скица с изх. №04-193/16.02.2023 г. на Община Ловеч с поставена виза от главен архитект на Община Ловеч, представляваща извадка от схемата за определяне на местата за разполагане на РИЕ-билбордове на територията на гр. Ловеч.

Начална тръжна месечна наемна цена: 238,00 (двеста тридесет и осем) лева без ДДС.

Депозит за участие: 200,00 (двеста) лева, който се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите“ или по банкова сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424, BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.    

Право на участие имат еднолични търговци и юридически лица. 

Цената на тръжната документация е 60,00 (шестдесет) лева с включен ДДС, която се закупува от касата, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите“ в сградата на Община Ловеч.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за участие до 16:00 ч. на 07.04.2023 г.

При явяване на публичния търг само на един кандидат или не са допуснати до участие поне двама кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 12.04.2023 г. от 15:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация при същите условия, като крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие е до 16:00 ч. на 11.04.2023 г.

За допълнителна информация и справки тел. 068/688 264 или в стая 331 в сградата на Община Ловеч.