Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за търгове за продажба на имоти - частна общинска собственост

На основание Заповеди №№ З-1469/12.08.2022 г. и З-1470/12.08.2022 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решения №№ 650/30.06.2022 г. и № 652/30.06.2022 г. на Общински съвет-Ловеч, в заседателната зала на Община Ловеч ще се проведат на 05.09.2022 г., публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва:

          Публичен търг №1 от 14:00 часа - за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 43952.519.536 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, oбщина Ловеч, с площ 775,00 (седемстотин седемдесет и пет) кв.м, адрес на поземления имот: гр. Ловеч, „Северна индустриална зона“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: няма, УПИ ХХХII-536 от кв.9037 по ПУП-ПРЗ на Северна индустриална зона - гр.Ловеч, актуван с АЧОС №52990/16.07.2010 г.

Начална тръжна цена 21 200,00 (двадесет и една хиляди и двеста) лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 2 120,00 (две хиляди сто и двадесет) лева.

Публичен търг №2 от 15:00 часа - за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 43952.519.687 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, oбщина Ловеч, с площ 916,00 (деветстотин и шестнадесет) кв.м, адрес на поземления имот: гр.Ловеч, ул.“Осъмска“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, а съгласно ПУП-ПРЗ – с отреждане „За производствени и складови дейности“; стар идентификатор: 43952.519.655; актуван с АЧОС №54949/11.09.2017 г.

Върху имота има ограничение на правото на ползване, с възникнал сервитут, със съпътстващите условия и ограничения за ползване, съгласно чл.64, ал.3 от ЗЕ, във връзка с подземни комуникации на „Електроразпределителни мрежи Запад“, като в източната част на имота преминава електропровод средно напрежение и е разположен стоманорешетъчен стълб (жере).

Начална тръжна цена 21 260,00 (двадесет и една хиляди двеста и шестдесет) лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 2 126,00 (две хиляди сто двадесет и шест) лева.

        Депозитната вноска за участие се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

        За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

        Право на участие имат юридически и физически лица.     

        Цена на тръжната документация е 240,00 лева с включен ДДС. За всеки имот се закупува и участва с отделна тръжна документация.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичните търгове е до 16:00 часа на 02.09.2022 г.

 В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторни публични търгове на 08.09.2022 г. в заседателната зала на Община Ловеч, със същите часове  и при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторните публични търгове е до 16:00 часа на 07.09.2022 г.

        Публичните търгове се провеждат по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

        Оглед на имотите, предмет на публичните търгове, може да се извършва до предхождащия търговете работен ден. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

                За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688264.