Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА УРЕЖДАНЕ НА РЕГУЛАЦИОННИ ОТНОШЕНИЯ, ЧРЕЗ ЗАМЯНА НА ПРИДАВАЕМ ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

О Б Щ И Н А     Л О В Е Ч

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

         В Общински съвет - Ловеч е внесено предложение с вх.№ОС-428/15.09.2021 г. от Кмета на Община Ловеч, по повод постъпило заявление вх.№ 94-00-1151/26.04.2021 г. от Милчо Попов, за уреждане на регулационни отношения, чрез замяна на придаваем имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 21823.262.1258 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дойренци, oбщина Ловеч, одобрени със Заповед №РД-18-50/20.03.2008 г. на изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър -гр.София, последно изменение със заповед 18-6466-14.06.2021 г. на началника на СГКК гр.Ловеч, с площ 20 (двадесет) кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), представляващ част от УПИ IV-370 от кв.89 по действащия подробен устройствен план на с.Дойренци, общ. Ловеч, одобрен със Заповед № 670/07.09.1967 г. и изменен със Заповед № 1076/01.09.1988 г., с отреждане: „За нискоетажно жилищно строителство“, при съседи: 21823.262.380, 21823.262.1257, 21823.262.1259, 21823.262.1189, съгласно АЧОС № 56174/09.08.2021 г., с поземлен имот с идентификатор 21823.262.1257 по кадастралната карта на с. Дойренци, oбщина Ловеч, с площ 15 кв.м, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 21823.262.1050, собственост на Милчо Попов.

 

 

       ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ:

       съгласно заповед №З-1600/15.09.2021 г.

       на Кмета на Община Ловеч

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч