Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обявление

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.39, ал.2 от НАРЕДБА № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Община Ловеч  съобщава  на  заинтересованите  лица,  че е изработен  „Проект за  изграждане и експлоатация на санитарно-охранителни зони: Каптиран извор „ КИ Врани кладенец“ на „ВиК“ АД, гр. Ловеч в с. Лисец, общ.Ловеч“ .

В  едномесечен  срок от датата на публичното обявяване на основание чл.39, ал.3 от  Наредба № 3, заинтересованите лица могат да направят писмени становища и възражения  до  Басейнова дирекция чрез Кмета  на  Община  Ловеч.

С проекта може да се запознаете  в  сградата  на  Община  Ловеч  -  стая 213.

 

 

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

За кмет  на Община Ловеч                                               

Съгласно Заповед № 689/10.05.2018 г.