Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава, че със  Заповед №1691/21.11.2018 г. на Кмета на Община Ловеч е разрешено:

изработване на допълнение към съществуващата специализирана план – схема за далекосъобщителните връзки на БТК ЕАД („Виваком“) за осигуряване на оптична свързаност на базова станция VТ 5289, находяща се в урегулиран поземлен имот(у.п.и.) VII от кв. 9108 по плана на Северна индустриална зона, гр. Ловеч, с начална точка, съществуваща кабелна шахта от северозападната страна на републикански път III-301, с крайна точка, базова станция VТ 5289, в урегулиран поземлен имот(у.п.и.) VII от кв. 9108 по плана на Северна индустриална зона, гр. Ловеч.

 

Корнелия Маринова

Кмет на Община Ловеч