Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч, разгласява, че с Решение №876/29.11.2018 г. на Общински съвет Ловеч е разрешено:

изработване на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти(ПИ) с идентификатори 75112.42.4, 75112.42.3 и 75112.42.5, местност „КАСАБАИР“, землище на село Умаревци, община Ловеч.

 

Корнелия маринова

Кмет на Община Ловеч