Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

На основание чл.39, ал.2 от НАРЕДБА № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Община Ловеч  съобщава  на  заинтересованите  лица,  че е изработен „Проект за изграждане и експлоатация на санитарно - охранителни зони – каптиран извор „Каптажа“ на  „ВиК“АД, гр. Ловеч в с. Чавдарци, общ.Ловеч.

В едномесечен  срок от датата на публичното обявяване на основание чл.39, ал.3 от  Наредба № 3, заинтересованите лица могат да направят писмени становища и възражения до Басейнова дирекция чрез Кмета на Община Ловеч.

С проекта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая 213.

 

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч