Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Обявление

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч разгласява, че с Решение №901/28.12.2018 г. на Общински съвет Ловеч е разрешено:

изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 43952.537.57 по плана на новообразуваните имоти на местност Синан тепе в землището на гр. Ловеч, община Ловеч.

 

Корнелия маринова

Кмет на Община Ловеч