Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

Обявление

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и писмо вх. №04-00-40/06.02.2019 г. от Заместник министъра на Регионалното развитие и благоустройството на Република България, Община Ловеч разгласява, че със Заповед №РД-02-15-25/05.02.2019 г. на Заместник министъра на Регионалното развитие и благоустройството на Република България е разрешено на Агенция „Пътна инфраструктура“, с административен адрес: гр. София 1606, бул. „Македония“ №3, да изработи:

Проект за подробен устройствен план – Парцеларен план(ПУП-ПП) за обект: АМ „Хемус“, участък от км 112+260 до км 139+340, включително и пътен възел „Плевен“ и център за управление при км 18+501 на път II-35 в землищата на с. Каленик, община Угърчин, област Ловеч, с. Лисец, с. Баховица и с. Славяни, общ. Ловеч, област Ловеч, с. Николаево и с. Бохот, община Плевен, област Плевен.

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч