Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и писмо вх. №04-00-74/05.03.2019 г. от Заместник министъра на Регионалното развитие и благоустройството на Република България, Община Ловеч разгласява, че със Заповед №РД-02-15-17/28.01.2019 г. на Заместник министъра на Регионалното развитие и благоустройството на Република България е прекратено производството по Заповеди №РД-02-15-10/27.01.2015 г. и №РД-02-15-111/11.08.2015 г.)на министъра на Регионалното развитие и благоустройството на Република България, с които е разрешено изработването на Проект за подробен устройствен план – Парцеларен план(ПУП-ПП) за трасето на АМ „Хемус“ в землищата на с. Дерманци и с. Радювене, община Луковит, с. Баховица, с. Славяни и с. Лисец, общ. Ловеч, с. Орляне, с. Каленик и гр. Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, с Николаево и с. Бохот, община Плевен, област Плевен.

Заповедта подлежи на обжалване на основание чл. 56, ал. 4 от АПК по реда на глава десета, Раздел IV от АПК.

Със заповедта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч