Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

ДО:

КРАСИМИРА ТОРНЕВА

Относно: Заплащане на земя по §4 от ЗСПЗЗ на бившите собственици

Уведомявам Ви, че за поземлен имот с идентификатор № 43952.537.66 по §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, намиращ се в местността „Синан тепе“ – север, в землището на гр.Ловеч, ЕКАТТЕ 43952, е извършено плащане от наследниците на П. Бекяров на сумата от 269,70 лв. /двеста шестдесет и девет лева и седемдесет ст./.

Представете в стая 217 на Община Ловеч следните документи:

- Настоящето уведомително писмо;

- Валидно удостоверение за наследници на Р. Г. Торнева;

- Удостоверения за банковите сметки на наследниците;

- Пълномощно от останалите наследници (ако получавате и сумите за някои от  наследниците или за всички наследници).

След приемане на изброените документи сумите се превеждат по банков път на посочените от вас банкови сметки от Община Ловеч.

За  допълнителна  информация  може  да  се  обадите  на  телефон:  068 688 210, инж. Мариян Колев.         

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА 

Кмет на Община Ловеч