Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Ловеч, съобщава на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 4/14.01.2019г. за строителство на обект: „Преустройство на кухня с остъкляване и присъединяване на тераси към съществуващо жилище“ в  сграда с идентификатор № 43952.506.421.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, УПИ I от кв. 27 по плана на зона „България“, гр. Ловеч

Възложител: Николай Стоянов Николов

На основание чл.149, ал.3 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж по законосъобразност пред Началник сектор – Ловеч на РДНСК към Северозападен район чрез главен архитект на Община Ловеч в 14-дневен срок от съобщението.

 

арх. Минчо Петков

Гл. архитект на Община Ловеч