Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч разгласява, че с Решение №968/28.03.2019 г. на Общински съвет Ловеч е разрешено:

изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 43952.214.352, землище на гр. Ловеч, община Ловеч.

 

За кмет на Община Ловеч

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-Кмет на Община Ловеч

съгласно Заповед №З-515/05.04.2019г.

на Кмета на Община Ловеч